Projekti

Vzpostavitev monitoringa podzemnega toka Reke

Projekt se je začel leta 2005, vanj pa je bilo vključenih več partnerjev, ki na različne načine prispevajo k boljšemu poznavanju kraške hidrologije. Jamarsko društvo Sežana je v projektu sodelovalo kot partner, vodilni partner projekta pa je bil Park Škocjanske...

Jame v porečju Reke

V okviru Phare CBC projekta se je v letih 1999 in 2000 raziskovalo jame nad domnevnim podzemnim tokom Reke, analiziralo vzorce vode Reke v Kačni jami in Labodnici ter jih primerjali z vzorci Reke v Škocjanskih jamah in izvirih Timave ter ugotavljalo nahajališča in...

Elektrifikacija Vilenice

Projekt je bil razdeljen na deset delov, in sicer določitev sektorjev jame, energetski dovod in glavni razdelilec, energetski razvod po jami in razdelilne omarice, vklop/izklop sektorske razsvetljave posameznih odsekov jame, osvetlitev posameznih sektorjev jame,...

Čiščenje Ravbarjeve jame

Čiščenje Ravbarjeve jame je potekalo 23. in 24.7.1998 v okviru akcije Ministrstva za okolje in prostor ter poslovnega sistema Helios. Pri projektu je sodelovalo 21 jamarjev, ki je iz jame dvignilo 50 kubičnih metrov raznih odpadkov. Med njimi je bilo največ bele...

Sanacija onesnaženih jam

Projekt sanacije onesnaženih jam je potekal v letih 1997 in 1998. Zajemal je pregledovanje območja Sežansko – Komenskega Krasa ter popis onesnaženih jam, ki se nahajajo v drugem, tretjem in četrtem vodovarstvenem območju brestoviškega vodnega zajetja. Popisanih je...